Шукати в цьому блозі

Статті

«Ситуація успіху» як технологія  формування лідера
Дія – головний ключ до успіху
П.Пікассо
Ідея формування лідерських якостей вчителя є досить актуальною для сучасної освіти, що пов’язано в першу чергу з посттоталітарним минулим українського суспільства, коли в умовах адміністративно-командного стилю управління становлення лідерів могло відбуватися лише через офіційне визнання. Тому в умовах демократизації суспільства  визначення вчителя ключовою фігурою побудови інноваційної моделі школи майбутнього спонукає методичну службу досить ретельно продумати систему заходів, які будуть працювати на формування особистості вчителя та підвищення його професійної компетентності. Необхідність упровадження в практику інноваційних технологій  ставить вимогу ураховувати особистісний фактор, тобто планувати й реалізовувати роботу з розрахунку на те, що серед різних категорій учителів є щиро зацікавлені у результатах своєї праці, захоплені ідеєю, готові до постійного професійного вдосконалення і навчання – справжні лідери в освіті.    
Найбільш доцільною є дефініція лідер Ю.О. Конаржевського(3; 42). Він  вказує на ознаки, що виділяють його серед інших:         
·         носій організаційних змін,
·         особистість, яка пропонує нові підходи до рішення проблем,
·         пропагує нові цінності серед колег,
·         захоплений ідеєю,
·         готовий долати тривалі труднощі, 
·         агент змін, який може надихнути інших працювати краще.
          Саме така категорія педагогів найбільше готова до постійного методичного супроводу та навчання. Що є пріоритетом у роботі з нею?
Як показує  практика, основними умовами ефективного навчання дорослих  є мотивація до підвищення професійної майстерності, що передбачає використання форм і методів методичної роботи, які відповідають різним стилям і технологіям, педагогічних здібностей учителя, створення ситуації успіху, можливість застосування  нових знань на практиці. У процесі формування лідерських якостей виникає нагальна потреба сприяти формуванню впевненості вчителя в своїх силах, усвідомленню необхідності позитивного ставлення до новацій, створенню бажання оволодівати новими знаннями з метою самореалізації, що неможливо без переживання почуття успіху.
На підставі аналізу літератури з даного питання розглянемо різні аспекти поняття «успіх».
·         Психологи часто звертаються до емоційного аспекту успіху, впливу його переживання на подальшу діяльність, говорячи про успіх як своєрідний поштовх до наступних дій, пошуків у виконуваній діяльності.
·         Енциклопедичні джерела свідчать, що успіх поділяється на власне позитивний результат людської діяльності в певній галузі суспільно-громадської сфери і на схвальне сприйняття оточенням відповідних досягнень.
·         Філософський аналіз явища успіху розгалужується на соціально-культурне, історичне розуміння цього поняття та побутове усвідомлення успіху, що асоціюється із самореалізацією особистості.
·         Сучасна українська лексикографія  визначає успіх як позитивний наслідок роботи, значні досягнення, громадське визнання, схвалення чого-небудь.
·         Педагогічне розуміння успіху полягає в комплексі умов, за яких створюється можливість досягнення позитивних результатів діяльності, як окремої особистості, так і методичного об”єднання в цілому.
         На думку автора технології «Створення ситуації успіху» А.С. Бєлкіна, успіх визначається як переживання радості, задоволення через усвідомлення співвідношення практичного результату діяльності із запланованим, а ситуація успіху - як діяльність, організована  методами: «Авансування», «Холодного душу», «Евріки», «Сповіді» , «Даю шансу», «Загальної радості», «Емоційної підтримки» тощо. Ще з часів Я. Коменського, який поставив завдання створення педагогіки, що дає гарантію успіху, продовжується творчий  пошук методів у цьому напрямку.
Традиційно модель ситуації успіху розглядається як оптимальна комбінація умов, що забезпечує поставлену мету, момент позитивних переживань від отриманих результатів, високу соціальну оцінку, суспільне визнання індивідуальних досягнень особистості, тому важливим залишається така організація методичної роботи, яка сприятиме виконанню цих умов.
У процесі формування лідера шляхом застосування технології «Створення ситуації успіху» виділимо етапи :
·         Визначення мети та накопичення досвіду
Бачення перспективи забезпечить правильний напрям діяльності вчителя та усвідомлення того, що особистий ріст має здійснюватись усе життя. Самоосвіта, накопичення досвіду, аналітичність, здатність удосконалюватись - складові успіху на даному етапі. Важливою також є самомотивація - уміння зберігати надію, наполягати на власній думці, не дивлячись на невдачі і перешкоди. При формуванні лідерських якостей не потрібно зосереджувати увагу на  швидкому  досягненні результатів, необхідно знаходити певний баланс між трьома складовими успіху: меті, процесі та підсумках. 
·         Продукування результатів своєї професійної діяльності
Формуванню лідерських якостей педагогів сприяє участь у різноманітних  професійних  конкурсах, у тому числі,  „Вчитель року”. Педагоги,  що подали матеріали, на певний час стають однією командою, результатом діяльності якої  повинна на бути перемога найкращого, а потім його  достойне представлення на наступному етапі.
Не тільки переможець, а й лауреати відчують таке необхідне їм, як лідерам, соціальне визнання, коли при підготовці до змагань іншого рівня, вони згідно з чітким планом будуть задіяні та відчуватимуть відповідальність за результат. На створення успішної ситуації будуть впливати стосунки, що склались між ними, наприклад, емпатія – уміння ставити себе на місце іншого, розуміти, що відчуває решта. Найкраще, коли учасники залишаться задоволені своїм особистим внеском, будуть відчувати свою цінність та підтримку, збережеться бажання працювати разом і надалі.
·         Створення творчого середовища
З метою запобігання самовигоранню особистості на цьому етапі важливий пошук однодумців, можливість очолити творчу групу, школу молодого вчителя, лабораторію і, таким чином, розповсюдити набутий досвід. Методично обґрунтованим є такий крок роботи з лідерами, як святкування досягнень, коли заохочується гордість, позитивна самооцінка та відданість педагогічній справі.  Доречно буде згадати вислів Вільяма Джеймса: «Найвищою потребою для усіх людей є потреба, щоб їх цінували». Під час святкування досягнень висловлюється суспільне  визнання індивідуальних результатів, розвивається  впевненість у власних силах, створюється середовище підтримки успіху та формується бажання працювати   краще.
Доречним буде приклад Павелка Геннадія Григоровича, учителя Полтавської школи№18, який від захоплення туристсько-краєзнавчою роботою, організації дитячого клубу „Горизонт”, випуску електронного посібника з історії для 6 класу пройшов шлях до вчителя – методиста, переможця міського та лауреата обласного етапу конкурсу, „Вчитель року”, став керівником команди-переможниці обласних злетів юних туристів, конкурсів Малої академії наук, гри «Дебати», а в листопаді 2011року отримав Диплом лауреата щорічної премії Верховної Ради України. Але Геннадій Григорович продовжує працювати над своєю улюбленою темою в аспекті позакласної роботи, участі у краєзнавчих експедиціях та планує у наступному навчальному році очолити творчу групу вчителів міста.
Підбиваючи підсумки, слід відмітити, що створення ситуації успіху шляхом застосування різноманітних прийомів: від анонсування діяльності до святкування досягнень, від емоційної підтримки до соціального визнання - є необхідною складовою процесу формування особистості, що має можливість відкрити лідера у собі, а потім дозволити йому вийти у світ та отримати визнання.
Література:
1.      Аникеева П.П. Учителю о психологическом климате в коллективе / П.П. Аникеева. – М.: Просвещение, 1983 – 96С.,
2.      Белкин А.С. Ситуация успеха. Как ее создать? / А.С.Белкин. – М.: Просвещение, 1991 – 169 С.,
3.      Конаржевский Ю.А. Менеджмент и внутришкольное управление. – М., Центр «Педагогический поиск», 2000 – 224 С.,
4.      Освітні технології: навчально-методичний посібник / О.М. Пєхота, А.З.Кіктенко, О.М.Любарська та ін..; О.М.Пєхота (ред.). – К., 2004 -256 С.,

5.      Підготовка керівника навчального закладу освіти: навчальний посібник / За ред. Л.І.Даниленко. – К.: Міленіум, 2004. – 272 С.


Авторські програми 
як засіб реалізації новаторських ідей в освіті

Зрозуміло, що головною дієвою силою інноваційної діяльності в освіті є педагог-новатор – носій нововведень, їх творець та модифікатор. Він має необмежене поле діяльності, оскільки на практиці переконується в ефективності наявних програм та методик. Інноваційний потенціал педагога визначається творчою здатністю генерувати нові ідеї, високим культурно-естетичним рівнем, різнобічністю інтересів, умінням систематизувати надбання. Свої новаторські ідеї творчі вчителі та вихователі Полтави реалізовують в авторських програмах, які є синтезом теорії та практики, засобом подолання стереотипів, утвердженням альтернативних думок, узагальненням експериментальної роботи.
            Так, за сприяння методиста міського методичного кабінету управління освіти Бондаренко Ніни Миколаївни вчителем початкових класів ЗШ № 25 Гонтар Валентиною Михайлівною складено програму курсу за вибором для учнів 1-4 класів «Мій рідний край – моя Полтава». Найважливішими завданнями курсу є виховання в учнів молодшого шкільного віку любові до рідного міста, шанобливого ставлення до його історичних і культурних цінностей, відродження духовності та історичної пам’яті. У програмі представлено 4 розділи і сплановано їх вивчення відповідно по класах «Де ти  з’явився на світ», «Пам’ятки історії та культури Полтави», «Архітектурне обличчя міста» та «Заповідна природа Полтави», «Полтава – духовна столиця України».У жовтні 2010 року програму схвалено для використання  Інститутом інноваційних технологій Міністерства освіти і науки України. Хочеться відзначити, що вчителями проведена титанічна робота з розробки методичного забезпечення  програми, написані методичні посібники для кожної паралелі, розроблені зошити з друкованою основою. У цьому навчальному році курс упроваджено в усіх навчальних закладах нашого міста, його опановують 80% учнів початкових класів.
            У напрямку формування патріотичних почуттів малюків не залишились осторонь методисти Шептун Ольга Несторівна та Васильєва Олена Олександрівна, які розробили авторську програму «Національно-патріотичне виховання дітей дошкільного віку» (4-6 рік життя), де подано тематику та окреслено основні засоби ознайомлення дітей з явищами суспільного життя нашого міста, зміст яких поглиблюється у кожній віковій групі. 
            Дошкілля Полтави – це взагалі територія цікавих ідей, новацій, методичних знахідок. Згідно з авторською програмою фізкультурно-оздоровчої роботи (укладач Худолій  Наталія Вікторівна, вихователь-методист) працює дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 17, що має статус «Школа здоров’я». Програмою передбачено створення режиму розгорнутих комплексів здоров’язберігаючих технологій, спланована система фізкультурно-спортивних заходів у режимі дня. Вона розрахована на дітей від 1,5 до 6 років; реалізується через виконання річних планів навчально-виховної роботи всіх служб садочка.
            Дошкільний навчальний заклад № 12 міста Полтави втілює авторську програму «Паростки життя», яка спрямована на статеве виховання дошкільнят. Його мета – підготовка дітей до майбутнього щасливого сімейного життя. Програма складена за такими напрямками: ознайомлення дошкільнят з особливостями жіночого та чоловічого організмів, із нормами статевої поведінки та культурою міжстатевих взаємин, виховання у дівчаток рис жіночності, а у хлопчиків – мужності.  Авторська програма «Паростки життя», розробки конспектів занять, добірка дидактичних, сюжетно-рольових і рухливих ігор, авторські казки і вірші рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів зі спеціальності «Дошкільне виховання».
            Програма художньо-естетичного розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного віку «Світ мистецтва» (упорядник Кривошапко Валентина Володимирівна, педагог СНВК № 3 (ясла-садок-початкова школа) спрямована на втілення нових ідей і підходів, пов’язаних з інтеграцією різних видів художньої діяльності дітей, надання їй розвивального і творчого характеру. Календарне планування занять є теж авторським, для більш ефективного рішення освітніх завдань широко використовуються різні форми проведення занять. Програма може бути використана в роботі з дітьми 4-6 років спеціалізованих ДНЗ художньо-естетичного профілю.
            Представлені авторські програми вихователів міста Полтави були презентовані на IV Міжнародному фестивалі педагогічних інновацій у місті Черкаси, де стали переможцями, викликали інтерес у науковців та педагогічних працівників із різних регіонів України. Команда Полтави отримала масу позитивних емоцій, безцінний досвід під час секційного засідання, майстер-класів та від спілкування з учасниками фестивалю.
Відомо, що сучасний освітній простір насичений інформативно і вимагає від педагогів упровадження активних методів навчання, що сприяють швидкому засвоєнню великої кількості матеріалу. Саме ця проблема стала предметом багаторічного дослідження директора Полтавської гімназії №13 Гончаренка Івана Дмитровича. Для формування в учнів міцних мовних навичок та умінь педагог використовує методику прискореного вивчення іноземних мов, в основі якої лежить теорія «сугестології - науки про звільнення прихованих можливостей людини», що розроблена болгарським доктором медичних наук Лозановим у 50-70-тих роках ХХ століття. Учений дослідним шляхом довів, що швидкість навчання збільшується, якщо збільшується кількість інформації за невеликий період часу. Саме цей ефект використовує Іван Дмитрович.
Під час весняних канікул творча група, до складу якої ввійшли науковці, управлінці, учителі-практики, зібралась у гімназії, щоб обговорити авторську програму викладання польської мови, складеної на основі сугестивного навчання. Кожний урок за авторською програмою – це експеримент, педагогічний пошук, перевірка оригінальної, сміливої ідеї. Іван Дмитрович пропонує вивчення польської мови в 10 класі гімназії протягом двох місяців, курс навчання розрахований на 52 години, по 2-3 уроки в день, 4 рази на тиждень. Іван Дмитрович пояснює, що використання методики спеціальної подачі текстів великого об’єму не вимагає від учнів додаткових зусиль для запам’ятовування. Тут використовуються особливості психіки: читаючи текст, вони сприймають набагато більше, ніж намагаються проговорити про себе. Навчання під час уроку побудовано в інтерактивній формі, діти наче грають, відгадують, інсценують, навчання супроводжує «ефект відпочинку» або принаймні відсутності втоми. Іван Дмитрович акцентував увагу на створенні невимушеної атмосфери на уроці шляхом застосування простих загальновідомих  засобів: безбар’єрний  простір – діти у кріслах, учитель - за журнальним столиком,  розташування в колі «очі-в-очі».
Дійсно, творчість – це специфічна людська діяльність, принципово нова, оригінальна, коли педагог із наставника, ментора перетворюється у вченого, експериментатора, тонкого психолога. Тому дуже важливим є питання скорочення шляху від учителя-новатора, автора програми до Міністерства освіти щодо їх затвердження. Хочеться, щоб новаторство і творчість завжди були властиві педагогічній діяльності, про що говорив Василь Сухомлинський: «Якщо ви бажаєте, щоб праця приносила вчителю радість, щоб повсякденне проведення уроків не перетворилося на нудну, одноманітну повинність, ведіть вчителя на щасливу стежину творчості».

 О.В.Цимбалюк, заступник завідувача ММК

Сіровська Ольга Олексіївна, вчитель початкових класів Тростянецького навчально-виховного комплексу, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії. Стаття у науково-методичному журналі «Початкова школа» №7, 2017р. с. 62-63.  
Конкурс «Мій творчий проект «Хліб усьому голова»  – виховний захід.


Немає коментарів:

Дописати коментар