Шукати в цьому блозі

Глосарій

Термінологія

 Андрагог – організатор навчання дорослих, консультант, співавтор індивідуальної програми навчання, який надає науково-методичну допомогу у навчальній і професійній діяльності та мотивує до створення проектів професійного й особистісного розвитку тощо.
Інновації – це вперше створені, вдосконалені або застосовані освітні, дидактичні, виховні, управлінські системи та їх компоненти, що суттєво поліпшують результати освітньої діяльності.
Новаторство в педагогічній роботі, як і в інших сферах людської діяльності, є відкриттям, важливим винаходом.
Новаторський досвід – це досвід, який запроваджує та реалізує нові прогресивні ідеї, показує нові шляхи розв’язання окремих і загальних педагогічних завдань, використовує нові форми, методи, прийоми, види діяльності, донині невідомі або мало відомі педагогічній науці й практиці, істотно модифікує відомі форми, методи й прийоми діяльності, переорієнтовуючи їх на виконання сучасних освітніх, виховних та розвивальних завдань.
Педагогічна майстерність – це комплекс компетентностей особистості, що забезпечує самоорганізацію професійної діяльності на рефлексивній основі, це передбачає його новаторство та інноваційність.
Експеримент – метод емпіричного пізнання, за допомогою якого в контрольних і керованих умовах (найчастіше спеціально конструйованих) одержують знання щодо зв’язків (найчастіше причинних) між явищами і об’єктами або виявляють нові властивості об’єктів чи явищ. Дослідницька діяльність, яка призначена для перевірки висунутої гіпотези, яка розгортається у природних або штучних умовах, результатом якої є нове знання, що включає виділення істотних чинників, що впливають на результати педагогічної діяльності.
Ідея інноваційна уперше представлений короткий опис принципу передбачуваного процесу одержання деякого інноваційного продукту та принципу дії самого цього продукту.
Інноваційна діяльність – діяльність, спрямована на впровадження нових ідей, наукових знань, технологій, видів продукції тощо у будь-якій галузі та зумовлює випуск на ринок нових конкурентоздатних товарів і послуг.
Інноваційний педагогічний процес – свідомі зміни з метою творчого покращення розвитку освітньо-виховної технології, якості навчання, виховання та розвитку школярів; діалектичний процес розвитку педагогічного реформування (розвиток нових систем на основі відродження передових і новаторських ідей, відносність досвіду для себе та для соціуму в масовій практиці), що володіє ознаками стадійності та цілісності (зародження досвіду, його усвідомлення, вивчення, творчий розвиток).
Інноваційні технології – гуманістично орієнтовані технології навчання, що передбачають облік і розвиток індивідуальних особливостей учнів.
Інновація педагогічна – нововведення  у педагогічну діяльність, зміни у змісті та технології навчання і виховання, іншої педагогічної роботи, що ведуть до підвищення її ефективності.
Методична робота – важлива складова післядипломної педагогічної освіти, що  має цілісну систему дій і заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного педагогічного працівника, розвиток творчого потенціалу педагогічних колективів навчальних закладів, досягнення позитивних результатів навчально-виховного процесу.
Освітня галузь – сукупність навчальних предметів, що досліджують спільні об’єкти оточуючого та внутрішнього світу і забезпечують досягнення характерних для цієї сукупності мети та завдань навчання, використовуючи для цього між предметні зв’язки, єдині для галузі технології, методи і засоби організації навчальної діяльності учнів.
Педагогічний експеримент – передбачає активний вплив на педагогічне явище чи процес шляхом створення нових умов, що відповідають меті дослідження.
Технологія педагогічна – сукупність і послідовність методів і процесів, що дозволяє отримати продукт із заданими властивостями – компонент педагогічної майстерності, є науково обґрунтованим професійним вибором операційного впливу педагога на дитину в контексті взаємодії її зі світом із метою формування в нього ставлень до цього світу, гармонійно поєднують свободу особистісного прояву і соціокультурну норму.
Фасилітатор – термін із лексикону «соціальних інженерів» у США. Мається на увазі «сприяння» учню у здобутті деякого запасу «інформації». Цей термін застосовується і до спеціалістів, які «сприяють» досягненню «консенсусу», «поліпшенню міжособистісних відношень» тощо.


Немає коментарів:

Дописати коментар